Välkommen till Dialog Utbildning och Behandling i Göteborg

Bohuslän

Dialog Utbildning och Behandling erbjuder utbildningar och föreläsningar riktade till personalgrupper och privatpersoner. Vi erbjuder evidensbaserad behandling vid överkonsumtion av alkohol, samtalsbehandling vid kriser och olika former av ångesttillstånd, coaching för personlig- och/eller karriärutveckling. 

 

Centralt läge vid Järntorget nära spårvagnar och bussar, goda parkeringsmöjligheter

Utbildning

Dialog Utbildning och Behandling erbjuder utbildningar och föreläsningar inom:

MI-Motiverande samtal- grundutbildning i motiverande
samtal, 3 dagar(2+1). Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad, forskningsbaserad samtalsmetod som används för att hjälpa människor till förändring. MI kan användas i allt förändringsarbete t ex i behandlingssyfte och även i personalarbete.

Det svåra samtalet
Hur du som chef/arbetsledare hanterar svåra samtal i din vardag. Teori och praktiska övningar i samtalsteknik, en hjälp i hur du gör svåra samtal lättare.

"Början till ett bättre ledarskap"
"Bra verktyg och övningar, kanonbra mall"


Workshops kring alkoholkonsumtion, bruk och riskbruk
I syfte att ge kunskap om alkohol och alkoholvanor och skapa ett samtal på arbetsplatsen som främjar en god arbetsmiljö och bidrar till att förebygga och upptäcka en skadlig alkoholkonsumtion. Hur och vad gör man när en medarbetare verkar ha problem med alkohol?

Förebygg "bromsklossar" vid förändringar - Låt medarbetarna få en chans att utforska egna okända roller och vilken betydelse de har i arbetsgruppen.

Salutogenes, Kasam; Att förstå det sammanhang man ingår i, att hitta mening och förståelse för det man är en del av är avgörande för hälsan och för hur vi trivs på våra jobb och med våra liv. Kunskapsutveckling inom Salutogenes och Kasam efterfrågas allt oftare inom alla människovårdande områden.

Gruppers inre liv -förstå din roll och betydelse i grupper samt hur du påverkas av de grupper som du är en del av.

 

Behandling

För hög alkoholkonsumtion?

Har du tappat kontrollen över din alkoholkonsumtion och söker ett privat alternativ för din behandling?

Vi har sedan 2007 bedrivit behandling enligt en modell som är snarlik MET (Motivational enhencment therapy).

Vår behandlingsmodell är icke konfrontativ och sker enskilt i samtalsform utifrån en given struktur med tydliga mål och grundar sig på kognitiva teorier med återfallspreventiva tekniker och motiverande samtal (MI). Den kräver inte omedelbar och total avhållsamhet. Vi jobbar med motivationshöjande insatser genom hela behandlingen.
 

Nu erbjuder vi också hjälp till dig som vill sluta med tobak
 

Ge din personliga utveckling en nystart !

Ta hjälp av en coach som vägleder och utmanar dig att hitta och att nå dina mål, privat eller i arbetslivet. Samtidigt når du en större insikt om egna värderingar och resurser vilket gör att du är mer aktiv och närvarande i det du företar dig.
 

Oro, ångest, stress eller problem med övervikt?

Dialog Utbildning och Behandling erbjuder samtalsbehandling vid oro, ångesttillstånd eller då stressen stör balansen samt vid problem att hålla vikten och/eller att varaktigt minska i vikt.
 

Sortera i stressen och tankarna!

Kraven på att hinna och orka vara kompetent, engagerad och glad såväl på jobbet som privat känner många igen som känslan av otillräcklighet. Att då få hjälp att sortera i sina tankar kan vara det som behövs för att återta kontrollen över sina känslor och handlingar.