Kurser och föreläsningar

Utbildning

MI-utbildning MI-utbildning

Våra utbildningar:

 

Grundutbildning i MI/Motiverande samtal

Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad, forskningsbaserad samtalsmetod som används för att hjälpa människor till förändring. MI kan användas i allt förändringsarbete t ex i behandlingssyfte och även i personalarbete. MI rekommenderas av Socialstyrelsen som en samtalsmetod med god evidens. Grundutbildningen omfattar 3(2+1) dagar. En utbildning för dig som i vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod. MI stimulerar till att individen själv får möjlighet att hitta olika lösningar, som leder till att de egna uppsatta målen nås.

Under utbildningen får deltagarna lära sig om och träna på MI-färdigheter och förhållningssätt genom teori och praktik. 
Utbildningen utgår från den omarbetade utgåvan av Miller och Rollnicks guide till MI och  följer MINT- Nordics rekommendationer gällande grundutbildning i Motiverande samtal. (Se innhåll i högerpalten)

Intyg erhålls efter genomförs kurs.

Delar av innhållet:

Bakgrund till metoden

Grundläggande principer och förhållningssätt

Beskrivning av modeller för förståelse av förändring, motivation, motstånd och ambivalens

Användning av kommunikationsfärdigheterna; empatiskt lyssnande, reflektioner, öppna utforskande frågor, sammanfattningar

Kodning av samtal och möjlighet att få och ge feedback på egna samtal

MI fördjupning
MI fördjupning riktar sig till dig som genomgått grundutbildning i Motiverande samtal, använder MI i praktiken och vill vidareutveckla dina färdigheter. Mycket av lärandet sker mha praktiska övningar och erfarenhet från deltagarnas egen praktik.

Det svåra samtalet
Hur du som chef/arbetsledare hanterar svåra samtal i din vardag, t ex rehabiliteringsärenden, konflikter, avslut och missnöje. Teori och praktiska övningar i samtalsteknik, en hjälp i hur du gör svåra samtal lättare.

Respons från kursdeltagare:
"Mycket bra med konkreta övningar och anpassning till verksamheten"
"Början till ett bättre ledarskap"
"Bra verktyg och övningar, kanonbra mall"

 

Workshops kring konsumtion, bruk och riskbruk av alkohol
I syfte att ge kunskap om alkohol och alkoholvanor och skapa ett samtal på arbetsplatsen som främjar en god arbetsmiljö och bidrar till att förebygga och upptäcka en skadlig alkoholkonsumtion

Vad får personers alkoholproblem för konsekvenser på arbetsplatsen, vems är ansvaret, vilken hjälp finns att tillgå?

 

Stresshantering

Kursen låter dig prova ett par olika metoder för avspänning men också medveten närvaro (Mindfulness), samt reflektion kring dina erfarenheter av stress och hur handfasta och tydliga strategier hjälper dig att hantera situationer som tidigare stressat dig.

Teori och praktiska övningar.

”Gruppens inre liv”

Lär dig känna igen egna och andras roller i olika grupper, förstå vad som händer inom gruppen i med- och motgång, hur vi identifierar oss eller inte identifieras oss med de grupper vi är en del av. Syftar till att stärka gruppkänslan och dra nytta av den positiva dynamiken som gruppen kan ge. Minst lika viktigt är att undvika den negativa kraft som gruppen kan utveckla som motstånds vid förändnringar och omorganisationer.

Teori och praktiska övningar.

"Salutogena förhållningssättet och KASAM" I

Det salutogena förhållningssättet är en av förutsättningarna till att hälsa utvecklas och bevaras. De salutogena principerna är en övergripande ram i det hälsobefrämjande arbetet på alla arbetsplatser. Inventerar och stärker friskfaktorer, medvetandegör positiva faktorer och dra fram dem i ljuset, bort från blockering av negativa faktorer. Syftar till att balansera frisk- och riskfaktorer både individuellt och på gruppnivå.

Teori och praktiska övningar.

Vi utför också specifika uppdragsutbildningar efter överenskommelse, kontakta oss för upplägg och kostnadDIALOGS MI-utbildning får av deltagarna genomsnittsbetyget 4,8 på en femgradig skala.

"Bra blandning av teori och praktik, fått flera verktyg att använda i mitt arbete, otroligt kunniga kursledare som inspirerar",
Karin, Kursdeltagare


"Det blev en utbildning som verkligen kan göra skillnad. Ett positivt samarbete där utbildarna tog del av den verklighet som personalen möter dagligen och anpassade innehållet efter det, det gjorde att personalgrupperna verkligen kunde ta till sig innehållet och börja använda det direkt. Personalgrupperna känner att de har fått ett verktyg som de kan använda i deras praktiska vardag, ett stöd i svåra situationer. En metodik som uppmanar till reflektion och eftertanke vilket i sin tur stärker professionen." 

Rebecca Kurlberg,enhetschef Alingsås kommun, om MI-utbildningen

"Mycket kunniga och bra kursledare, vi kände oss delaktiga från början till slut. Vi kände att vi också hade något att bidra med."
Elin, kursdeltagare


"Ni lyckades hålla oss intresserade hela tiden och har fått oss att vilja lära oss mer!"
Mats, kursdeltagare


 Grundutbildning
Motiverande samtal


Kontakta oss gärna för att pratat om individuellt anpassade utbildningsupplägg utifrån vilken målgrupp ni jobbar med.

För tillfället erbjuder vi inte öppna utbildningar.

Vid frågor om kursupplägg, möjliga föreläsningar samt prisuppgift kontakta oss!