Behandling

 

 

Behandling vid överkonsumtion av alkohol

Dialog Utbildning och Behandling i Göteborg bedriver evidensbaserad  enskild behandling vid överkonsumtion av alkohol. Behandling erbjuds den som tappat kontrollen över sin konsumtion av alkohol och som önskar ett privat alternativ för professionell hjälp och behandling. Behandlingen sker parallellt med arbete eller annan sysselsättning och besöken förläggs på kvällstid om så önskas.

Behandlingsmodellen sker i samtalsform utifrån en given struktur med tydliga mål och grundar sig på kognitiva teorier med återfallspreventiva tekniker och motiverande samtal (MI). Behandlingen kräver inte omedelbar och total avhållsamhet från alkohol och målsättningen är individuell. Den bygger på samarbete mellan behandlare och patient, där konfrontation undviks och där patienten erbjuds hjälp att analysera sitt beteendemönster genom att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden. På detta vis kan patienten få en bild av sin situation och därigenom finna alternativa beteenden och förhållningssätt som gör det lättare att bryta sina vanor. En förutsättning är individens insikt om problematiken och motivation till förändring. Motivationshöjande insatser är en viktig del i behandlingen. Vid behov kan farmakologisk behandling med mediciner mot alkoholsug ske parallellt, detta görs i samarbete med specialistläkare via Dialog Utbildning och Behandling eller kontakt med egen behandlande läkare.

Omfattningen är som utgångspunkt 6-8 behandlingstillfällen samt eventuella besök till läkare för uppföljning av medicinering.

För t.ex anhöriga eller kollegor till personer med alkoholproblem erbjuds informations-/stödsamtal enskilt och på gruppnivå.

 

Testa dina alkoholvanor 
 

Astrid Finne, foto F Falk

Kognitivt inriktad samtalsbehandling (KBT)

Den kognitiva metoden för samtalsbehandling är en målinriktad terapiform med tydlig problemformulering och målsättning, där vi tillsammans utforskar tankemönster, reaktioner och handlingar för att finna nya mer funktionella strategier att hantera svårigheter på.

 

Sortera stressen och dina tankar

Utgår från den kognitiva beteendeterapin och syftar till att minska negativ känsla av stress och krav och att öka förmågan att hantera stress samt att utforska vad som är viktigt och vilka drivkrafterna är för att nå dit du vill och vad som hindrar dig att komma i mål.

Strukturstöd - coaching arbete - fritid

Få hjälp med att analysera och/eller strukturera ditt arbete eller fritid för att minska stressen och få större tillgång til dina resurser och därmed få ut mer kvalitetstid - använd tiden mer effektivt och få utrymme för återhämtning och rekreation.